Polityka Prywatności

1. Jaki jest cel Oświadczenia o ochronie prywatności?

Sobinco NV przywiązuje dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie zgodnie z ustawą o ochronie prywatności i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie odniesienia w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności do ustawy o ochronie prywatności odnoszą się do belgijskiej ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. O ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wszelkie odniesienia do Rozporządzenia są odniesieniami do Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

Za pomocą niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Sobinco NV chce poinformować Cię o możliwych operacjach przetwarzania tych danych oraz o Twoich prawach. Korzystając z naszej platformy / strony internetowej / aplikacji, wyraźnie wyrażasz zgodę na ewentualne operacje przetwarzania dokonywane przez Sobinco NV.
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może podlegać korektom i zmianom w przyszłości. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tego dokumentu. Wszelkie istotne zmiany będą zawsze jasno komunikowane na platformie Sobinco NV.

2. Kto przetwarza dane osobowe?

Platforma / strona internetowa / aplikacja… www.sobinco.com to inicjatywa:
Sobinco NV (dalej: „CZŁONEK”)
Waregemstraat 5
9870 Zulte
Belgia
VAT: BE 0453.198.846
E-mail: privacy@sobinco.com
Telefon: +32 9 388 88 81

3. Jakie rodzaje danych osobowych są przetwarzane?

Sobinco NV zobowiązuje się przetwarzać tylko te dane, które są istotne i niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Sobinco NV może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Dane identyfikacyjne - osobiste dane identyfikacyjne
Dane identyfikacyjne - elektroniczne dane identyfikacyjne

4. Do czego służą moje dane osobowe?

Sobinco NV gromadzi dane osobowe w celu zapewnienia bezpiecznego, optymalnego i spersonalizowanego doświadczenia użytkownika. Gromadzenie danych osobowych staje się coraz szersze w miarę intensywniejszego korzystania z platformy / strony internetowej / aplikacji i naszych usług online.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do funkcjonowania platformy / strony internetowej / aplikacji i powiązanych usług. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w następujących konkretnych celach:

 • Umożliwienie dostępu do Twojego profilu użytkownika
 • Oferowanie i ulepszanie naszych ogólnych i spersonalizowanych usług: w tym fakturowanie, dostarczanie informacji, biuletynów i ofert, które mogą być przydatne i / lub niezbędne dla Ciebie, gromadzenie i przetwarzanie recenzji użytkowników oraz zapewnianie wsparcia
 • Oferowanie i ulepszanie dostarczonych produktów: spersonalizowane i specyficzne produkty w oparciu o dostarczone informacje i dane
 • Wykrywanie i oferowanie ochrony przed oszustwami, błędami i / lub działaniami przestępczymi
 • Cele marketingowe

Kiedy odwiedzasz platformę / stronę internetową / aplikację Sobinco NV, niektóre dane są zbierane do celów statystycznych. Dane te są niezbędne do optymalizacji korzystania z naszej platformy / strony internetowej / aplikacji. Obejmuje to: adres IP, prawdopodobną lokalizację, godzinę i datę dostępu oraz odwiedzane strony. Odwiedzając platformę / stronę internetową / aplikację Sobinco NV, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na gromadzenie tych danych w celach statystycznych opisanych powyżej.
Zawsze Użytkownik przekazuje dane osobowe Sobinco NV i może w ten sposób sprawować pewien stopień kontroli. Jeśli niektóre dane są niekompletne lub pozornie nieprawidłowe, Sobinco NV zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego odroczenia określonych oczekiwanych działań.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do użytku wewnętrznego w Sobinco NV.
W związku z tym możemy zapewnić, że dane osobowe nie będą sprzedawane, przekazywane ani przekazywane stronom trzecim związanym z nami. Sobinco NV podjął wszelkie możliwe prawne i techniczne środki ostrożności, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu i użytkowania.

5. Używamy również plików cookie!

Podczas wizyty na naszej platformie / stronie internetowej na Twoim dysku twardym mogą być umieszczane pliki cookie, aby lepiej dostosować platformę / witrynę do potrzeb powracającego gościa. Niefunkcjonalne pliki cookie pomagają nam zoptymalizować Twoją wizytę na platformie i zapamiętać wybory techniczne.
Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób używamy plików cookie do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem dotyczącym plików cookie.
Jeśli chcesz skorzystać z platformy / strony internetowej Sobinco NV, zalecamy włączenie obsługi plików cookie. Z drugiej strony, jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, możesz również dowiedzieć się, jak to zrobić, w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

6. Jakie mam prawa?

6.1 Gwarancja zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Sobinco NV zawsze przetwarza Twoje dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Oznacza to następujące gwarancje:

 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi i uzasadnionymi celami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wystarczające, istotne i nie nadmierne
 • Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia określonych i zgodnych z prawem celów określonych w niniejszej Polityce prywatności

Podjęto niezbędne środki techniczne i środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko bezprawnego dostępu do danych osobowych lub ich przetwarzania. W przypadku naruszenia swoich systemów informatycznych Sobinco NV niezwłocznie podejmie wszelkie możliwe działania, aby ograniczyć szkody do minimum.

6.2 Prawo dostępu / sprostowania / usunięcia danych osobowych

Po udokumentowaniu swojej tożsamości jako Użytkownika masz prawo do otrzymania od Sobinco NV jednoznacznej odpowiedzi na temat tego, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeśli Sobinco NV przetwarza Twoje dane, masz również prawo dostępu do zebranych danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa dostępu, Sobinco NV zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania żądania. Żądanie można przesłać listem poleconym lub e-mailem na adres privacy@sobinco.com.
Niedokładne lub niekompletne dane osobowe można w każdej chwili sprostować. Za poprawienie nieścisłości i pominięć w swoich danych osobowych odpowiada przede wszystkim Użytkownik. Możesz również skorzystać z prawa do sprostowania danych, przekazując Sobinco NV dodatkowe oświadczenie. W takim przypadku Sobinco NV zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania dodatkowego oświadczenia.
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania usunięcia przez nas Twoich danych osobowych bez nieuzasadnionej zwłoki. Możesz powoływać się na to prawo do bycia zapomnianym tylko w następujących przypadkach:

 • Jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane
 • Jeżeli dane osobowe zostały zebrane w oparciu o uzyskaną zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i nie ma przeważających ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania
 • Jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Jeśli dane osobowe mają zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym

Sobinco NV oceni, czy istnieje jeden z wyżej wymienionych przypadków.

6.3 Prawo do ograniczenia / wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych:

 • W okresie potrzebnym Sobinco NV do zweryfikowania poprawności danych osobowych w przypadku jakiegokolwiek sporu
 • Jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik zażąda ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia danych osobowych
 • Jeżeli Sobinco NV nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, a Użytkownik potrzebuje danych osobowych w związku z roszczeniem prawnym
 • Przez okres potrzebny Sobinco NV do oceny, czy istnieją podstawy do usunięcia danych osobowych

Ponadto Użytkownik ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku Sobinco NV zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że może wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad prawem Użytkownika do sprzeciwu.
Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tych praw, Sobinco NV zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania żądania. Żądanie można przesłać listem poleconym lub e-mailem na adres privacy@sobinco.com.

6.4 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania danych osobowych przekazanych Sobinco NV w ustrukturyzowanym, standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto Użytkownik ma prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie zgoda uzyskana od Użytkownika.
Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, Sobinco NV zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania żądania. Żądanie można przesłać listem poleconym lub e-mailem na adres privacy@sobinco.com.

6.5 Prawo do wycofania zgody / prawo do złożenia skargi

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez Sobinco NV do Belgijskiej Komisji Ochrony Prywatności.