Zastrzeżenia

Korzystanie z naszej strony internetowej musi być zawsze zgodne z prawami i obowiązkami, które są wyraźnie określone na stronie internetowej oraz prawami i obowiązkami określonymi w Zastrzeżeniu odpowiedzialności, Warunkach sprzedaży i Oświadczeniu o ochronie prywatności. Te teksty razem tworzą nasze Ogólne Warunki.

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do nas, Sobinco NV, a także do Ciebie, Użytkownika. Gdy tylko zaczniesz korzystać z naszej strony internetowej, wyraźnie potwierdzasz i akceptujesz, że mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki i że całkowicie rezygnuje się ze stosowania Twoich własnych ogólnych warunków.

W wyjątkowych przypadkach możemy odstąpić od Ogólnych Warunków, o ile te odstępstwa zostaną zapisane na piśmie i zaakceptowane przez wszystkie strony. Odchylenia te służą jedynie do zastąpienia lub uzupełnienia klauzul, do których się odnoszą i nie mają wpływu na stosowanie innych postanowień Ogólnych Warunków.

1. Kim jesteśmy?

Strona www.sobinco.com jest inicjatywą:

Sobinco NV
Waregemstraat 5, 9870 Zulte
E-mail: privacy@sobinco.com
Telefon: +32 9 388 88 81

W przypadku dalszych pytań lub uwag prosimy o kontakt. Obiecujemy szybką odpowiedź!

2. Nasza strona internetowa

2.1 Prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i dostępność
Możesz mieć pewność, że zostanie Ci zaoferowana przyjazna dla użytkownika strona internetowa, która jest bezpieczna dla każdego użytkownika. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki niezbędne do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i dostępności naszej strony internetowej. Nie możemy jednak dać żadnych absolutnych gwarancji, a nasze środki należy traktować jako zobowiązanie środków.

Korzystanie ze strony internetowej zawsze odbywa się na własne ryzyko. Oznacza to, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego działania, przerw, szkodliwych elementów lub wad strony internetowej, niezależnie od istnienia przyczyny zewnętrznej lub siły wyższej.

Mamy prawo do ograniczenia i / lub zawieszenia dostępu, w całości lub w części, do naszej strony internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W zasadzie zrobimy to tylko wtedy, gdy będą to uzasadniać okoliczności, ale nie jest to warunek bezwzględny.

2.2 Zawartość naszej strony internetowej

Zawartość strony internetowej jest w dużej mierze zdeterminowana przez nas i dokładamy wszelkich starań, aby te treści były dostarczane. Dlatego podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić, że nasza strona internetowa jest tak kompletna, dokładna i aktualna, jak to tylko możliwe, nawet jeśli treści są dostarczane przez osoby trzecie. Zawartość naszej strony internetowej może być w każdej chwili modyfikowana, uzupełniana lub usuwana.

Niemniej jednak nie możemy zagwarantować jakości informacji na naszej stronie internetowej. Informacje mogą nie być kompletne, wystarczająco dokładne i / lub przydatne. Dlatego nie odpowiadamy za żadne bezpośrednie i pośrednie straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku informacji na naszej stronie internetowej.

Jeśli określone treści na naszej stronie internetowej stanowią naruszenie obowiązującego prawa i / lub naruszają prawa osób trzecich i / lub są po prostu niedopuszczalne, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas, abyśmy mogli podjąć odpowiednie środki. Na przykład możemy zdecydować o częściowym lub całkowitym usunięciu tej treści i / lub jej zmodyfikowaniu.

Nasza strona internetowa zawiera treści, które można pobrać. Każde pobranie z naszej strony internetowej odbywa się zawsze na własne ryzyko. Nie ponosimy za to odpowiedzialności, a wszelkie straty lub szkody wynikające z utraty danych lub uszkodzenia systemu komputerowego są całkowicie i wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika.

Ceny i inne informacje o produktach na stronie internetowej podlegają oczywistym błędom programowania i literówki. Użytkownik nie może domagać się zawarcia umowy z Sobinco NV na podstawie takich błędów.

2.3 Czego oczekujemy od Ciebie jako użytkownika

Użytkownik ponosi również pewną odpowiedzialność podczas korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik musi w każdym czasie powstrzymać się od działań, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo serwisu. Na przykład strona internetowa nie może być wykorzystywana do obchodzenia naszego modelu biznesowego i / lub do zbierania informacji od innych Użytkowników na dużą skalę.

W związku z tym zabronione jest wykorzystywanie naszej strony internetowej do dystrybucji treści, które mogłyby spowodować utratę lub uszkodzenie innych Użytkowników serwisu, np. dystrybucja złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, robaki, trojany i Cancelboty. Obejmuje to również dystrybucję niechcianych i / lub komercyjnych wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, takich jak wiadomości-śmieci, spam i łańcuszki.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zarówno w sądzie, jak i poza sądem, które mogą skutkować zadośćuczynieniem dla nas i dla naszych Użytkowników. Użytkownik ponosi wyłączną, osobistą i pełną odpowiedzialność za swoje działania i zachowania, które skutecznie powodują utratę lub uszkodzenie serwisu i innych Użytkowników. W takim przypadku musi zwolnić Sobinco NV z wszelkich roszczeń odszkodowawczych.

3. Linki do innych stron internetowych

Treści na naszej stronie mogą zawierać link, hiperłącze lub łącze w ramce do zewnętrznych stron internetowych lub innego rodzaju portali elektronicznych. Link nie oznacza automatycznie, że istnieje związek między nami a zewnętrzną stroną internetową, ani że zgadzamy się, w sposób dorozumiany lub wyraźny, na zawartość tych witryn.
Nie kontrolujemy tych zewnętrznych stron internetowych i nie odpowiadamy za bezpieczne i poprawne działanie linku oraz ostateczne miejsce docelowe. Po kliknięciu łącza opuszczasz naszą stronę internetową i nie możemy już ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.
Zewnętrzne strony internetowe mogą nie oferować takich samych gwarancji jak my. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie ogólnych warunków i oświadczeń o ochronie prywatności tych witryn.

4. Własność intelektualna

Kreatywność zasługuje na ochronę, podobnie jak nasza strona internetowa i jej zawartość. Ochronę tę zapewniają prawa własności intelektualnej przysługujące wszystkim uprawnionym stronom, tj. Sobinco NV i osobom trzecim. Treść jest rozumiana jako bardzo szeroka kategoria zdjęć, wideo, audio, tekstu, pomysłów, notatek, rysunków, artykułów itp. Cała ta zawartość jest chroniona prawem autorskim, prawem oprogramowania, prawem baz danych, prawem projektów i modeli oraz inną mającą zastosowanie własnością prawa intelektualne lub inne. Techniczny charakter naszej witryny internetowej jest chroniony prawem autorskim, prawem dotyczącym oprogramowania oraz prawem dotyczącym baz danych. Każda nazwa handlowa używana przez nas na naszych stronach internetowych jest podobnie chroniona przez obowiązujące przepisy dotyczące znaków handlowych lub prawa o znakach towarowych.
Każdy Użytkownik ma ograniczone prawo dostępu, korzystania i wyświetlania naszych stron internetowych i ich zawartości. To przyznane prawo jest niewyłączne, nieprzenoszalne i może być wykorzystywane wyłącznie w kontekście osobistym, niekomercyjnym. W związku z tym prosimy naszych Użytkowników, aby nie używali i / lub nie wprowadzali zmian w przedmiotach chronionych tymi prawami bez zgody posiadacza praw. Sobinco NV przywiązuje wielką wagę do swoich praw własności intelektualnej i podjął wszelkie możliwe środki w celu zagwarantowania ochrony. Wszelkie naruszenia istniejących praw własności intelektualnej będą ścigane.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Podane przez Ciebie informacje są niezbędne do realizacji i realizacji zamówień oraz do przygotowania faktur i umów gwarancyjnych. Do każdego zamówienia wymagana jest minimalna ilość danych. W celu personalizacji zamówienia mogą być wymagane dalsze dane. W przypadku braku minimalnych danych zamówienie zostanie nieuchronnie anulowane. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności, z którym można zapoznać się za pośrednictwem naszej strony internetowej.

6. Postanowienia ogólne dotyczące Ogólnych Warunków.

W dowolnym momencie możemy dowolnie modyfikować, rozszerzać, ograniczać lub zaprzestać działalności naszej witryny internetowej i powiązanych usług. Może to nastąpić bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika i nie stanowi podstawy do żadnej formy odszkodowania.
Niniejsze Ogólne Warunki (w tym Warunki Sprzedaży) podlegają wyłącznie ustawodawstwu belgijskiemu i zgodnie z nim są interpretowane. Wszelkie spory związane lub wynikające z ofert Sobinco NV lub zawartych z nią umów będą kierowane do właściwego sądu w okręgu sądowym Gandawa.
Jeżeli działanie lub ważność jednego lub więcej z powyższych postanowień niniejszych Ogólnych warunków zostanie naruszona, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. W takim przypadku przysługuje nam prawo do zastąpienia danego postanowienia ważnym postanowieniem o podobnym skutku.